EASY SERVICE cvoa

 

DIENSTEN

PRIJZEN

HOE RESERVEREN?

CONTACT

ONLINE RESERVATIE

WAGENS

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

ART.1 :       Bij aanvraag tot een transfer van het ophaaladres  naar de luchthaven, station, haven of andere bestemmingen en omgekeerd, neemt het bedrijf, organisatie of particulier ofwel telefonisch contact op met Easy Service ofwel wordt de aanvraag per email overgemaakt aan Easy Service.

Elke schriftelijke aanvraag wordt gesteld bij voorkeur op de gebruikelijke formulieren, die u kan terug vinden op de website van Easy Service.

De aanvraag omvat minstens de volledige beschrijving van de opdracht. Elke aanvraag wordt per email of brief bevestigd door Easy Service. Easy Service verbindt zich het vervoer uit te voeren conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Easy Service aanvaard en bevestigt zijn en dat voor het begin van de uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de aanvraag en/of de bevestiging wordt afgegeven aan de te vervoeren personen.

 

Art.2 :          Met het oog op een correcte uitvoering moet de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waarvoor Easy Service verzocht wordt. Minstens moet het aantal personen, het afhaal- of afzetadres, het voorziene vertrek- en/of aankomstuur, bestemming of herkomst van de vlucht met vluchtnummer en een gsm nummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij de aanvraag medegedeeld worden.

 

Art.3 :         De klant controleert voor vertrek de bevestiging en maakt de eventuele opmerkingen, wijzigingen schriftelijk door aan Easy Service. Bij foutieve informatie door gegeven door de klant heeft Easy service steeds het recht om af te zien van de transfer of eventueel onkosten aan te rekenen.

 

Art.4 :         De te vervoeren personen worden door Easy Service afgehaald op het adres opgegeven in de opdracht en dat minstens 3 uur voor het voorziene vertrekuur van de vlucht. Het tijdstip van de afhaling wordt bij benadering medegedeeld op de schriftelijke bevestiging door Easy Service.  

 

Art.5 :           Indien onvoorzienbare filevorming, drukte, wegenwerken en/of weersomstandigheden kan Easy service het ophaaluur wijzigen om de planning vlot te laten verlopen. Mocht er zich toch tijdens de transfer onvoorziene omstandigheden voordoen dan kan Easy service niet aansprakelijk worden gesteld uit welke hoofde dan ook, voor enige schade door overmacht.

 

Art. 6 :          De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen ten allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van:

Bij het annuleren van de transfer uiterlijk 4 dagen (96u) voor uitvoering van onze diensten wordt een forfaitair bedrag van

25 euro aangerekend.

Indien men annuleert binnen de 2dagen voor uitvoering, wordt het volledige tarief van een enkele reis aangerekend.

 

Art. 7 :          Bij afhaling op de aankomstplaats  moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord met EASY SERVICE logo, dit rechts in de aankomsthal aan JAVA COFFEE. De te vervoeren personen verbinden er zich toe om, indien  ze zich niet op de aangeduide vlucht bevinden Easy Service hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Evenals bij grondige wijziging (meer dan 1u30 min) van aankomst- en vertrekuur en vluchtnummer(s) dient Easy Service onverwijld op de hoogte gesteld te worden. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van Easy Service zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de nutteloze verplaatsing door Easy Service.

 

Art.8 :           Easy Service is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke, niet of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, behoudens overmacht en indien Easy Service aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de opdracht vlot te laten verlopen overeenkomstig de op Easy Service rustende inspanningsverbintenis. Alle klachten dienaangaande worden rechtstreeks en aangetekend aan Easy Service binnen de 8 dagen gericht. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van het vliegtuig, trein of ander vervoermiddel ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, particulier, tussenpersoon bij bestellen overeenkomst of de te vervoeren persoon, kan Easy Service niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Art. 9 :         De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Easy Service door hun fout oploopt. Kosten aan onze wagens als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, zullen aangerekend worden. Het bedrag van minimum 500 zal meteen aan de chauffeur betaald moeten worden.

 

Art. 10 :      Easy Service is verzekerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende het vervoer van personen en beschikt over de nodige vergunningen.

Art.11 :        Alle prijsoffertes binden ons slechts 1maand, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald en zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen der productiemiddelen zouden stijgen.

Art.12 :       Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald te worden of minstens op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting. In geval van niet- of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 25.

Art.13 :       TERUGRIT: 1 uur wachtijd vanaf landing inbegrepen. Extra wachttijd luchthavenvervoer= 7.5 euro per begonnen kwartier. Personenvervoer 10 euro per begonnen kwartier vanaf afgesproken afhaal-ophaaltijd. Bij een wijziging van vluchturen voor vertrek of terugkomst voorzien wij een wijziging tot maximum 90 minuten tov het opgegeven uur bij reservatie. Indien de wijziging deze 90 minuten overschrijdt is uw vervoer voor ons enkel mogelijk indien dit nog past in onze planning. Zoniet, kunnen wij uw vervoer niet meer garanderen. Easy Service kan hiervoor nooit verantwoordelijk worden gesteld.

Art.14 :       Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd in geval van mogelijke geschillen.

 

 

HOME

 

 

 

                               copyright 2011 www.easyservice.be

                   luchthavenvervoer & personenvervoer